Godmanskap

Nytt uppdrag som godman/förvaltare?

2009-11-22 12:06 #0 av: [Norum]

Att det är mycket som ska göras när man får ett nytt uppdrag, det kan alla godemän intyga. Men vad ska man egentligen göra då?

Först tänkte jag bara skriva upp en liten lista på det viktigaste men sen såg jag vad min egen kommun säger om saken.. Och insåg ganska snabbt att en "liten" lista inte räcker. Glad

Ibland blir man lite hemmablind, man är så van att göra en del saker att man inte ens tänker på hur eller när man gör dom. Det är lätt att glömma när det är så mycket på en gång.

Eftersom jag inte kan infoga en pdf-fil i artiklarna så får jag helt enkelt kopiera in kommunens egen checklista..

 

 

Välkommen till ditt uppdrag som God man!

 Du skall nu ta hand om förvaltningen av Din huvudmans egendom och i övrigt agera inom ditt uppdrag.

Du bör utan dröjsmål gå igenom följande checklista och fundera på vilka åtgärder du behöver vidta. Glöm inte att du måste ha din huvudmans samtycke till åtgärder som inte ligger inom ramen för den "dagliga hushållningen" om huvudmannen på grund av sitt hälsotillstånd kan ge sådant samtycke.

 • Anhöriga: Försök att ta reda på vilka som är huvudmannens närmast anhöriga och anteckna deras namn, adress, telefonnummer och andra eventuella kontaktuppgifter på en särskild lista. Om du inte kan fråga huvudmannen själv så kan du fråga vårdpersonal eller grannar.
 • Övriga bekanta: Om det finns andra som står huvudmannen nära ta med dem på samma lista som nämns i ovanstående punkt.
 • Bank: För att få grepp om huvudmannens ekonomi bör du utan dröjsmål undersöka vart huvudmannen har sina tillgångar placerade. Glöm inte att påminna banken om att huvudmannens konton skall vara spärrade, förutom det konto som du behöver ha tillgång till för din löpande förvaltning.
 • Bankfack: Om huvudmannen har ett bankfack skall du fråga huvudmannen om du får titta efter vad som finns där. Du skall då göra en inventering av bankfacket tillsammans med en banktjänsteman och förteckna innehållet. Om det ligger kontanter i bankfacket bör du sätta in dem på huvudmannens bankkonto. Om det ligger ett testamente i bankfacket skall du inte öppna det om det ligger förseglat.
 • Värdepapper: Se ovanstående. Utöver banker kan du behöva kontrollera hos värdepapperscentralen (VPC).
 • Fastigheter: Kontrollera med fastighetsregistret hos lantmäteriet eller hos skattemyndigheten om huvudmannen äger någon fastighet. Uppgift om senaste taxeringsvärde kan fås hos skattemyndigheten
 • Skulder: Förutom att kontrollera huvudmannens skuldsättning hos banker och andra kreditinstitut, kan det ibland finnas skäl att även göra en kontroll hos kronofogdemyndigheten.
 • Andra tillgångar: Om det finns andra värdefulla tillgångar skall de tas med i din tillgångsförteckning (se nedan). Du behöver dock inte värdera dem, utan bara ange att de finns.
 • Fullmakter: Om du får reda på att din huvudman har ställt ut en fullmakt till någon vad avser egendomsförvaltning bör du hjälpa din huvudman att återkalla den fullmakten. Om detta inte är möjligt p g a huvudmannens hälsotillstånd bör du flytta tillgångarna till en annan bank. Om huvudmannen motsätter sig detta eller om fullmakten gäller generellt (på alla banker) skall du omedelbart kontakta överförmyndaren.
 • Budget: När du tillträder ditt uppdrag bör du alltid upprätta någon form av budget för din huvudman. I mer komplicerade fall kan du kontakta kommunens budgetrådgivare för hjälp.
 • Hemförsäkring: Kontrollera om huvudmannen har en hemförsäkring. Om så inte är fallet. Ta ställning till om en sådan behövs.
 • Post: Fundera på om det är lämpligt att ange din adress som s k "särskild postadress" för din huvudman.
 • Försäkringskassa: Du skall se till att huvudmannen har de bidrag som han kan vara berättigad till. Börja med att kontrollera möjligheten till bostadsbidrag.
 • Kommunen: Behöver du göra några ansökningar för din huvudman enligt socialtjänstlagen eller LSS ?
 • Kronofogden: Kan det vara aktuellt att ansöka om skuldsanering för din huvudman. Börja med en kontakt med kommunens budgetrådgivare.
 • Andra myndigheter: Fundera på om du behöver kontakta några andra myndigheter p g a din huvudmans situation.
 • Hyresvärd: Om din huvudman bor i en lägenhet bör du meddela hyresvärden att du blivit god man.
 • Vårdpersonal: Om din huvudman bor på sådant boende att det finns vårdpersonal eller liknande, bör du initiera ett möte så att du och personalen kan presentera er för varandra och diskutera praktiska frågor t e x angående huvudmannens kostnader för det löpande uppehället.
 • Huvudmannen: Om det är möjligt och lämpligt kan du fundera på att ta upp följande med din huvudman:
 • Vad ingår i uppdraget som god man? Vad kan huvudmannen förvänta sig för insatser från din sida. Här kan det vara lämpligt att direkt fastslå att en god man inte ägnar sig åt några former av socialtjänst eller annan sådan hjälp.
 • Vilka regler gäller för godmanskapet? Du kan t ex berätta om att du är redovisningsskyldig till överförmyndaren.
 • Vad kostar det att ha god man ? Ett normalgodmanskap betingar ofta någonstans mellan 5 - 10 000 kr om året i arvode till gode mannen. Därutöver tillkommer kostnadsersättning som schablonmässigt kan beräknas till 2 % av basbeloppet. Om huvudmannen har tillgångar överstigande 2 basbelopp eller inkomster överstigande 2,65 basbelopp, får han i normalfallet stå för hela eller delar av arvodet till gode mannen. I övriga fall står kommunen för gode mannens arvode.
 • Vad behöver huvudmannen hjälp med? Det är viktigt att du försöker anpassa dina insatser efter huvudmannens behov av hjälp.
 • På vilket sätt skall huvudmannen informeras? Anpassa informationen efter huvudmannens förmåga att förstå och intresse för dina åtgärder som god man.
 • Vilka prioriteringar vill huvudmannen göra. Fråga vad som är viktigt för din huvudman, t ex om han vill ha ett sparande alternativt mer medel för levnadsomkostnader. Allt givetvis inom ramen för de ekonomiska förutsättningarna.
 • Är huvudmannen inblandad i några juridiska tvister ?
 • Är huvudmannen delägare i något oskiftat dödsbo ?
 • Pågår några fastighetsaffärer ?
 • Vad har huvudmannen för bidrag ?
 • Vilka avgifter betalar huvudmannen ?
 • Kan det vara aktuellt med förändring av huvudmannens boende ?
 • Hur ser huvudmannens sociala kontaktnät ut ?
 • Vart hur under vilka former skall du och din huvudman träffas ?

Förteckning

 

 Din första redovisning till överförmyndaren är att upprätta en förteckning över huvudmannens egendom. Du skall därefter varje år lämna årsräkning som redovisar vilka inkomster och utgifter Din huvudman haft under ett kalenderår. Förteckningen är därvid en viktig del för att stämma av att inkomster och utgifter är korrekt redovisade.

Förteckningen skall lämnas till överförmyndaren senast två månader från det att du blev förordnad som god man. Om du inte hinner med det av någon anledning måste du kontakta överförmyndaren.

Så här fyller Du i förteckningsblanketten

Huvudman

 

Huvudmannens namn, personnummer, adress, telefon till huvudmannens bostad och

vistelseadress, t.ex. sjukhem, gruppbostad, sjukhus etc.

God man

 

Här skall Du fylla i Dina uppgifter om namn, adress, telefon mm. Vi ber Dig ange telefonnummer såväl till Din bostad som eventuellt arbete. Det är viktigt för oss att kunna ta kontakt med Dig. Om Du har mobiltelefon, telefax eller e-postadress ange gärna även dessa.

Förordnandedag

 

Din förordnandedag framgår av registerutdraget. Du skall redovisa värdet av tillgångar och skulder per denna dag. Det är alltså inte tillräckligt att ta sista årsbeskedet eller liknande från banken. Ofta är det nödvändigt att be banken ta fram ett särskilt kontobesked. Detsamma gäller eventuella aktiekurser mm.

Tillgångar

 

Tillgångar är kontanter, bankmedel, aktier, obligationer, fastigheter, bostadsrättslägenheter etc. All egendom av värde skall förtecknas. Här nedan ges råd hur olika slag av egendom skall anges.

Kontanter

 

Kontanter skall tas om hand och sättas in på en bankbok i huvudmannens namn. Kontanter skall bara undantagsvis förvaras av Dig. Detta t ex om Du skall betala en räkning kontant eller lämna pengar till huvudmannen, hemtjänsten instutitionspersonal eller liknande. Om Du har huvudmannens pengar hemma skall Du förvara dem åtskilda från Dina egna pengar.

Bankmedel

 

Du skall ange bankens namn, kontonummer och innestående belopp (saldo) per förordnandedag. Beloppet skall vara exklusive upplupen ränta. Den redovisas i stället som inkomst i nästa årsräkning. Du behöver inte redovisa öresbelopp, utan avrunda till närmaste jämna belopp. Du skall styrka saldona med kontobesked från banken. Det skall tydligt framgå att kontot är spärrat. Påminn gärna banken om detta. Huvudmannens alla bankkonton skall enligt spärrat. huvudregeln vara spärrade. Huvudmannen kan dock ha ett konto, t ex ett servicekonto eller ett personkonto, för löpande utgifter, och som inte är spärrat. Saldot på ett sådant konto bör inte mer än undantagsvis uppgå till mer än 15 - 20 000 kr. Bankkonton och bankböcker skall stå i huvudmannens namn. Du får under inga omständigheter ha flera huvudmäns pengar på samma konto eller på ditt eget konto. Du skall se till att tillgångarna på bankböckerna har så bra ränta som möjligt. Om större belopp står på personkonto eller liknande, bör de placeras på konton med bättre avkastning.

Värdepapper

 

Aktier skall redovisas med kursvärdet per förordnandedag. Det är inte deklarationsvärdet utan kursvärdet som skall anges. Du skall ange antalet aktier för varje slag av aktie. Fondandelar skall anges till antal per förordnandedagen. Detsamma gäller optioner, teckningsrätter och andra finansiella instrument. Obligationer skall anges till nominellt belopp, uppgift om utfärdare, räntesats och utgivningsår.

Fastighet

 

Fastigheter skall redovisas med taxeringsvärdet. Att huvudmannen är ägare till fastigheten bör styrkas med lagfartsbevis. Det är bra om ett nytaget gravitationsbevis lämnas eftersom det även ger oss redovisning över vilka inteckningar som är uttagna i fastigheten.

Bostadsrätt

 

Bostadsrättslägenhet skall anges med ägd andel, förteckningens namn, föreningens namn och lägenhetens beteckning. Innehavet bör styrkas med intyg från bostadsrättsföreningen. Av intyget skall framgå vilka panter som belastar lägenheten.

Lösöre

 

Lösöre behöver normalt inte specificeras. Dyrbarare konst, samlingar etc. bör dock anges.

Skulder

 

Skulder skall anges med varje fordringsägare för sig. Om samma inkassoföretag har flera borgenärer som söker betalning av huvudmannen skall varje borgenär ändå anges för sig.

Släktförteckning

 

Vi ber Dig att fylla i släktförteckningen och skicka in den till oss. Du behöver endast ha med närmast anhöriga ( föräldrar, syskon eller barn). Vi har stor nytta av släktförteckningen när vi vid vissa större åtgärder, t.ex. lägenhetsbevakning, behöver ta in yttranden från anhöriga. Om det finns andra som står huvudmannen nära så är det bra om du tar med dem också.

Du skall lämna in årsräkning 

Du skall lämna in årsräkning före den första mars varje år. Första årsräkningen omfattar i allmänhet tiden från förordnandedagen till den 31 december. Du kommer att få blanketter tillsända till Dig i början på nästa år.

Glöm inte att behålla en kopia av förteckningen. Den skall Du ha som ingångsvärde när Du gör din första årsräkning.

Arvode

 

När överförmyndaren granskar Din årsräkning kommer arvode till Dig också att bestämmas.Det förutsätter dock att Du har begärt arvode på särskild blankett.
Din huvudman skall i regel betala arvodet. Det gäller om han eller hon har antingen mer än 2 basbelopp i tillgångar eller 2,65 basbelopp i inkomst under ett år.

 

 

// Skruttis

Godmanskap & Gmfinfo

Anmäl
2009-11-22 17:12 #1 av: Nordann

Jättebra information!

Jag ska bli god man i januari till en släkting som bor kvar hemma och fyller 18 år.Har köpt ett program för redovisningen,billigt och det verkar enkelt.

Är det någon här som vet om jag ens kommer att ha något att skriva mer än IN barnbidrag,underhållsstöd UT fickpengar?Eftersom hm bor hemma och går i gymnasiesärskolan är ju föräldern hm bor hos försörjningspliktig så det lär inte bli många räkningar och liknande.Om hm får eget mobilabonnemang,ska det redovisas under fickpengar eller särskilt (nu står det i förälderns namn)?Inser att det kommer bli en del kontakt med öfm i början.Tror det är bra att börja medan hm bor hemma iaf så hinner jag komma in i rollen och lära mig mer innan hm flyttar hemifrån.

Anmäl
2009-11-22 17:47 #2 av: [Norum]

Tror inte det kommer att bli så mycket redovisning om Hm bor hemma och inte har några räkningar. Står mobilen i Hm:s namn så kan du redovisa det som "Mobil/Tele" men du kan också ta det som fickpengar (jag antar att det är ett kontantkort?) Tydligast blir det ju förstås under Mobil/Tele.

Om Hm är 18 ska du väl söka om aktivitetsersättning? Eller det kanske inte är ett sånt handikapp som h*n har?

 

// Skruttis

Godmanskap & Gmfinfo

Anmäl
2009-11-22 18:38 #3 av: Nordann

Aktivitetsersättning får man tidigast fr o m 1:a juli det år man fyller 19.Man har kunnat få det pga förlängd skolgång men det håller på att ses över så i dagsläget vet ingen om hm kan flytta med hjälp av det,annars måste hm bo hemma tills hm gått ut gymnasiet och är 21 år.För hm skulle det vara bra att få egen bostad tidigt för att kunna få till en mjuk,långsam övergång till eget boende (det behövs pga funktionshindren).

Hm hör till personkrets 1 i LSS och kommer aldrig ha ett vanligt arbete,det blir någon verksamhet så småningom.Mitt uppdrag kommer att innebära att jag tar över en del av föräldrarnas strid för hm:s rättigheter.

Anmäl
2009-11-22 19:12 #4 av: [Norum]

Jaha.. för jag hade en kille som fick det pga förlängd skolgång och han var 18. Men det var ju nåt år sen nu.. Där ser man vad det kan ändra sig..

 

// Skruttis

Godmanskap & Gmfinfo

Anmäl
2009-11-22 22:22 #5 av: Nordann

Antar att det ändrades samtidigt med att de ändrade på reglerna för vårdbidrag.Tidigare kunde föräldrar få vårdbidrag t o m barnet var 16 år,det ändrades till 19 år för x antal år sedan.Kommer ihåg det för min blivande hm föräldrar blev inte vidare glada över det.

Anmäl
2009-11-22 23:12 #6 av: [Norum]

Ibland går det så snabbt att man inte hänger med riktigt.. det man gjorde för nåt år sen är borttaget när man behöver det igen.

 

// Skruttis

Godmanskap & Gmfinfo

Anmäl